Звит з Округлого столу „Медийни закони на локалним уровню”

О медийох на локланим уровню бешедоване у Скупштини АПВ

Oкругли стoл, хтори отримани у Скупштини АП Войводини 11. децембра, oрґaнизoвaли Oддзeлєнє зa мeдиї Mисиї OEБС у Сeрбиї и Нєзaвиснe дружтвo нoвинaрoх Вoйвoдини, з пoтримoвку Скупштини AП Вoйвoдини и Пoкрaїнскoгo сeкрeтaрияту зa културу и явне инфoрмoвaнє.

Звит з Округлого столу „Улога националних совитох националних меншинох у борби процив дискриминациї”

Учашнїки на сходзе

Округли стол на горе спомнуту тему у Беоґрадзе 9. децембра орґанизовали Поверенїк за защиту ровноправносци и Хижа людских правох и демократиї и як гварела поверенїца за защиту ровноправносци Нeвeни Пeтрушич, прaвo нa рoвнoпрaвнoсц и нєдискиминaцию oснoвнe людскe прaвo и з ньoгo вихoдзa шицки други прaвa.

Звит з интeрпaрлaментарней кoнфeрeнциї Грaждaнскe прeдстaвянє и пoлитичнe зaступaнє нaциoнaлних и eтнїчних мeншинoх

Округли стол орґанизовни у Народней скупштини РС

Конференция отримана 20. и 21. новембра у Народней скупштини Републики Сербиї, oтвoрeлa ю прeдсидaтeлькa Народней скупштини РС Maя Ґoйкoвич, a вoдзeл прeдсидaтeль Одбoру зa людски и мeншински прaвa и рoвнoпрaвнoсц пoлoх Народней скупштини Meхo Oмeрoвич.

Звит з учасци на семинару за подзвигованє капацитетох нововибраних членох националних совитох

Учашнїки семинару у Арандєловцу

У Арандєловцу од 10. по 14. децембер отримани семинар за подзвигованє капацитетох нововибраних членох националних совитох (НС) националних меншинох у Сербиї, хтори орґанизовали Центер за виглєдованє миґрацийох (хтори видава и електронски билтен о роботи меншинох у Сербиї „Minority News”), Мисия ОЕБС у Сербиї и Фондация Фридрих Еберт у Беоґрадзе.

Прилапени Статут и Дїловнїк о роботи Националного совиту Руснацох

З другей схадзки НС у новим зволаню

Национални совит (НС) Руснацох на своєй другей порядней схадзки у новим зволаню, отриманей всоботу, 6. децембра у Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, прилапел Статут Националного совиту Руснацох, приспособени новому Закону о националних совитох, як  и Дїловнїк о роботи.

Конституовани нови Национални совит Руснацох, Славко Рац знова предсидатель

З конститутивней схадзки нового НС Руснацох

З конститутутивну схадзку нового зволаня Националного совиту рускей националней меншини у Сербиї, хтора 17. новембра отримана у просторийох Дому култури у Руским Керестуре, предшедовало Роботне предсидательство, хторе творели найстарши и двойо наймладши члени нового зволаня Совиту - Йовґен Мудри, як предшедуюци и Наташа Регак (записнїчар) и Саша Сабадош.

У новим Националним совиту шицки седем лїстини

Спрам конечних резултатох, хтори 30. октобра обявели Републична виберанкова комисия (РИК), на виберанкох за национални совити националних меншинох, хтори у цалей Сербиї отримани внєдзелю, 26. октобра, за Национални совит (НС) Руснацох гласали 3 317, односно 40,11 одсто з 8 270 Руснацох уписаних до окремного виберацкого списку (цо за 6 особи вецей у одношеню на ОВС заключени 10. октобра).

Виходносц и резултати гласаня по местох дзе у векшим чишлє жию Руснаци

Лоґа лїстинох хтори участвовали на виберанкох

У Руским Керестуре найвецей гласи достала лїстина „За Руски Керестур-Желько Ковач” - 476, цо 47,98 одсто, потим „Руска лиґа” Олена Папуґа - 221 глас, цо 22,28 одсто. На трецим месце по числу достатих гласох лїстина „Вєдно за Руснацох-Славко Рац”, хтора достала 117 гласи, лєбо 11,79 одсто.

Зводзенє штиророчней роботи, а у нєй пошвидко и Спорозуменє АП Войводини зоз словацким Прешовским крайом

З 19. схадзки НС Руснацох

На вироятно остатнєй схадзки актуалного, трецого зволаня Националного совиту (НС) Руснацох, отриманей всоботу, 13. септембра у Руским Керестуре, на хторей  присуствовали 17 з 19 членох, предсидатель Совиту Славко Рац представел даскельо информациї хтори мож спатрац як свойофайови биланс штиророчного мандату.

Меновани директоре ”Руского слова” и Театру, прилапени вименки планох Заводу, а стипендиї достаню шицки школяре першей класи рускей Ґимназиї

З 19. схадзки НС Руснацох

Национални совит (НС) Руснацох всоботу, 13. септембра, з векшину гласох за директора НВУ ”Руске слово” меновал дотерашню директорку Мартицу Тамаш з Вербасу, а за  директора РНТ ”Петро Ризнич Дядя” єдногласно Ивану Дудаш з Руского Керестура. До Управного одбору нашого националного театру менована Танита Ходак з Коцура, место упокоєного Силвестера Дорокхазия.

Виберанково лїстини по 10. октобер, за лїстини Руснацох 84 подписи потримовки

Виберанково лїстини за участвованє на виберанкох за национални совити, хтори буду 26. октобра, найпознєйше мож придац по 10. октобер, сообщела Републична виберанкова комисия (РИК).

Поволанка за уписованє до окремного виберацкого списку

Национални совит Руснацох поволує шицких полнолїтних сонароднїкох же би ше уписали до окремного виберацкого списку, пре участвованє на наступних виберанкох за нови Национални совит, хтори, як наявене, буду 26. октобра.

Виберанки 26. октобра, почал упис гласачох

Виберанки за нови Совит буду 26. октобра

Виберанки за нови зволаня националних совитох меншинских националних заєднїцох у Сербиї буду отримани 26. октобра, наявела подпредсидателька републичней Влади и министерка державней управи и локалней самоуправи Кори Удовички. Министерка Удовички тиж гварела же  виберанки за Совити урядово буду розписани 20. авґуста, а окреме наглашела же 18.

Прилапени звити о роботи и финансийним дїлованю у прешлим року

Зоз 18. схадзки НС

Национални совит Руснацох (НС) всоботу, 26. априла, на порядней, 18. схадзки отриманей у Руским Керестуре, прилапел рочни звити о роботи и финансийни звити Совиту и институцийох чий є снователь, лєбо соснователь за 2013. рок, а тиж розправял о маєтно-правних питаньох хтори ше одноша на обєкти значни за роботу НС Руснацох и других руских институцийох.

О просторох Националного совиту

Зоз 18. схадзки НС

Предсидатель Националного совиту (НС) Руснацох Славко Рац на всоботу отриманей схадзки у Руским Керестуре членом Совиту представел Звит о утрошених средствох уплацених новосадскей парохиї пре обезпечованє дїловного простору у Новим Садзе за потреби Совиту.

Pages