НС орґанизовал семинар за наших просвитних роботнїкох

Учашнїки на семинаре

У вербаским Готелу „Бачка” 18. и 19. априла отримани семинар за наших просвитних роботнїкох з назву „Як звекшац ефикасносц и мотивацию за роботу и ученє - рационално-емоцийни приступ”, хтори орґанизовал Национални совит Руснацох.

Кoнкурс за реализованє младежских проєктох у рускей заєднїци

Кед маш идею як унапредзиц дацо у твоїм краю, як ришиц даяки проблем, витвориц потребу хтору ма твоя заєднїца, лєбо єдноставно обдумаш добри способ на хтори ти и екипа препровадзице шлєбодни час, вец конкурс за младежски проєкти у рускей заєднїци права ствар за тебе!

Будзе явни конкурс за софинансованє активносци младих Руснацох

Зоз схадзки Роботного цела за младеж НС

Роботне цело за младеж Националного совиту Руснацох штварток, 9. априла, у Коцуре отримало першу порядну схадзку на хторей бешедоване о планованих активносцох у тим року и розподзельованю пенєжу за обласци хтори млади планую „покривац“. Попри активносцох хтори буду реализовац члени Роботного цела, одлучене же би ше розписало явни конкурс за софинансованє активносцох за младих.

Отримана схадзка Координациї националних совитох

Зоз схадзки Координациї НС

У Беоґрадзе вовторок, 7. априла отримана схадзка Координациї националних совитох националних меншинох у Сербиї, на хторей за предшедуюцу Координациї вибрана Ана Томанова Маканова, предсидателька Националного совиту (НС) Словацох и подпредсидателька Скупштини АП Войводини, а за єй заменїка Есад Джуджо, подпредсидатель Националного совиту Бошнякох.

Отримана штварта схадзка НС у тим зволаню

Зоз штваретей схадзки НС

На своєй порядней, штвартей схадзки у тим зволаню, Национални совит (НС) Руснацох всоботу, 28. марца розпатрал 28 точки дньового шору, найвецей бешедоване о звитох о роботи и финансийних звитох за прешли, та планох роботи з финансийнима планами за тото рок самого НС, як и установох хторим є снователь, лєбо соснователь.

Пододбор, нови члени целох НС, подручни канцелариї и други одлуки на штвартей схадзки

Зоз штваретей схадзки НС

На предкладанє Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох, скорей основане Роботне цело за управу и предписаня тераз формоване як Пододбор у рамикох Одбору за службене хаснованє язика и писма, так же на штвартей схадзки, всовоту, 28. марца, НС вименєл свой Статут у члену хтори ше одноши на бувше Роботне цело. З тим НС ма три роботни цела - за младеж, за спорт и за науку.

Точнєйше одредзиц законску обовязку финансованя националних совитох на локалним уровню

На округлим столе присуствовал заменїк предсидателя НС Йовґен Мудри

З буджету Републики Сербиї за национални совити националних меншинох прешлого року видвоєни 240, а у тим року опредзелєни 245 милиони динари, за 20 реґистровани национални совити у Сербиї и Єврейску општину, хтора у статусу националного совиту - гварене на округлим столє о  финансованю роботи националних совитох, з надпомнуцом же и попри тим же средства звекшани - звекшане и число националних с

О пестованю руского и мадярского язика у Вербаше на предшколским уровню

Зоз схадзки у Општини Вербас о образованю на язикох меншинох у ПУ

У будинку Општини Вербас вовторок, 24. марца отримана и схадзка о пестованю руского язика у Предшколскей установи (ПУ) „Бошко Буха” Вербас, як и о виучованю мадярского язика у тей установи и заключене же за тото єст добрей дзеки при шицких заинтересованих - у локалней самоуправи, националних совитох (НС) двох меншинох и у ПУ.

И после приватизованя медийох, у вербаскей општини би мали буц програми на язикох меншинох

Деян Загорянски и Желько Ковач на схадзки у Општини Вербас

У будинку Општини Вербас вовторок, 24. марца отримана схадзка вязана за приватизацию Явного подприємства за информованє Вербас, односно о програмох на язикох националних меншинох, хтори би и после процесу приватизациї мали остац у Информативним центре.

У локалних самоуправох дац векши инґеренциї националним совитом

Присутни на Конференциї у Беоґрадзе

Положенє припаднїкох националних меншинох, та националних совитох националних меншинох на шицких уровньох держави, препущеня у законох хтори то реґулую, були даєдни з темох Националней конференциї „Ґу политики интеґративней мултикултуралносци у Сербиї“, хтора пияток, 20. марца, отримана у Беоґрадзе.

Представителє одборох на семинаре о писаню проєктох

Члени одборох НС и РНТ на семинаре у Беоґрадзе

У Беоґрадзе, у просторийох Центру за едукативни розвой и стратеґийне планованє пияток, 20. марца, отримани семинар з назву „Писанє предкладох проєктох за амбасади Ческей, Польскей и Словацкей”, на хторим участвовали и штверо представителє Националного совиту (НС) Руснацох.

Пририхтованє за наступну схадзку Националного совиту

Зоз схадзки Вивершного одбору НС Руснацох у Новим Садзе

На першей порядней схадзки Вивершного одбору Националного совиту (ВО НС) Руснацох, отриманей стреду, 18. марца у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе, главна точка була формулованє предкладаня обсяжного дньового шору за штварту схадзку НС Руснацох, хтора будзе 28. марца у Руским Керестуре.

За злєпшованє стану у обласци рускей култури и о двох значних проєктох

У Р. Керестуре отримана заєднїцка схадзка Одбору за културу и УО заводу за културу ВР

Пре чежши стан у обласци култури и пробованє же би ше цо ефикаснєйше ришело проблеми у културно-уметнїцких дружтвох (КУД) и других наших институцийох у култури, стреду, 11. марца, у Руским Керестуре отримана заєднїцка схадзка Управного одбору (УО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) и Одбору за културу Нациналного совиту (НС) Руснацох.

Представителє националних совитох з предсидательку Парламентарней скупштини Совиту Европи

Представителє националних совитох з Ан Брасер у Новим Садзе

Предсидателька Парламентарней скупштини Совиту Европи (ПС СЕ) Ан Брасер стреду, 11. марца, нащивела Скупштину АП Войводини, а у рамикох розгваркох о стану у обласци витворйованя людских и меншинских правох, стретла ше з представителями националних совитох меншинских заєднїцох хтори жию у Сербиї.

Pages