Зводзенє штиророчней роботи, а у нєй пошвидко и Спорозуменє АП Войводини зоз словацким Прешовским крайом

З 19. схадзки НС Руснацох

На вироятно остатнєй схадзки актуалного, трецого зволаня Националного совиту (НС) Руснацох, отриманей всоботу, 13. септембра у Руским Керестуре, на хторей  присуствовали 17 з 19 членох, предсидатель Совиту Славко Рац представел даскельо информациї хтори мож спатрац як свойофайови биланс штиророчного мандату.

Меновани директоре ”Руского слова” и Театру, прилапени вименки планох Заводу, а стипендиї достаню шицки школяре першей класи рускей Ґимназиї

З 19. схадзки НС Руснацох

Национални совит (НС) Руснацох всоботу, 13. септембра, з векшину гласох за директора НВУ ”Руске слово” меновал дотерашню директорку Мартицу Тамаш з Вербасу, а за  директора РНТ ”Петро Ризнич Дядя” єдногласно Ивану Дудаш з Руского Керестура. До Управного одбору нашого националного театру менована Танита Ходак з Коцура, место упокоєного Силвестера Дорокхазия.

Виберанково лїстини по 10. октобер, за лїстини Руснацох 84 подписи потримовки

Виберанково лїстини за участвованє на виберанкох за национални совити, хтори буду 26. октобра, найпознєйше мож придац по 10. октобер, сообщела Републична виберанкова комисия (РИК).

Поволанка за уписованє до окремного виберацкого списку

Национални совит Руснацох поволує шицких полнолїтних сонароднїкох же би ше уписали до окремного виберацкого списку, пре участвованє на наступних виберанкох за нови Национални совит, хтори, як наявене, буду 26. октобра.

Виберанки 26. октобра, почал упис гласачох

Виберанки за нови Совит буду 26. октобра

Виберанки за нови зволаня националних совитох меншинских националних заєднїцох у Сербиї буду отримани 26. октобра, наявела подпредсидателька републичней Влади и министерка державней управи и локалней самоуправи Кори Удовички. Министерка Удовички тиж гварела же  виберанки за Совити урядово буду розписани 20. авґуста, а окреме наглашела же 18.

Прилапени звити о роботи и финансийним дїлованю у прешлим року

Зоз 18. схадзки НС

Национални совит Руснацох (НС) всоботу, 26. априла, на порядней, 18. схадзки отриманей у Руским Керестуре, прилапел рочни звити о роботи и финансийни звити Совиту и институцийох чий є снователь, лєбо соснователь за 2013. рок, а тиж розправял о маєтно-правних питаньох хтори ше одноша на обєкти значни за роботу НС Руснацох и других руских институцийох.

О просторох Националного совиту

Зоз 18. схадзки НС

Предсидатель Националного совиту (НС) Руснацох Славко Рац на всоботу отриманей схадзки у Руским Керестуре членом Совиту представел Звит о утрошених средствох уплацених новосадскей парохиї пре обезпечованє дїловного простору у Новим Садзе за потреби Совиту.

У Митровици два институциї од окремного значеня за Руснацох

Зоз 18. схадзки НС

Предсидатель Вивершного орґану Националного совиту (НС) Руснацох Йовґен Мудри на остатнєй схадзки Совиту винєсол информацию о нащиви делеґациї Совиту руским орґанизацийом у Сримскей Митровици, у фебруаре, а Совит прилапел єй препоруку о даваню потримовки вимогом за преглашенє двох установох од окремного значеня за Руснацох.

И на инициятиву НС пошвидко Протокол о сотруднїцтве Войводини и Пряшовского краю

З розгваркох делеґациї Влади АПВ и Пряшовского краю

Подпредсидателє Скупштини АП Войводини Миливой Вребалов и Ана Томанова Маканова 14. априла у Новим Садзе бешедовали з делеґацию Пряшовского самоуправного краю, хтору предводзел його предсидатель Петер Худїк.

Початок витворйованя Протоколу о сотруднїцтве Руснацох з двох бокох Дунаю

НС-Координация

Мож сотрудзовац на шицких польох и у шицких обласцох у рамикох прейґгранїчного сотруднїцтва, за цо будуци проєктни тими муша провадзиц конкурси, на час фахово обдумовац и вирабяц проєкти за конкурованє до ЕУ, поведзене на сходзе представительох Националного совиту Руснацох у Сербиї и Координациї рускей националней меншини Горватскей, всоботу, 29. марца у Руским Керестуре.

Буду виробени перши заєднїцки проєкти

НС-Координация

На наисце обсяжней розгварки и догварки представительох НС Руснацох у Сербиї и Координациї рускей националней меншини у Горватскей, 29. марца у Керестуре порадзене же перши проєкти з хторима ше будзе конкуровац за средства до фондох ЕУ буду виробени за архивованє постояцих тонских и других записох о збуваньох з Руснацами у Горватскей под час войни на тих просторох 90-рокох прешлого вику.

О ище векшим сотруднїцтве у култури, видавательстве, спорту...

НС-Координация

Попри о перших конкретних крочайох, на заєднїцкей схадзки бешедоване и о другим сотруднїцтве, цо витворлїве уж тераз, през порядни дїялносци, алє у будучносци тоти сотруднїцтва можу постац прейґгранїчни  проєкти.

Сотруднїцтво у информованю

НС-Координация

Информованє о Руснацох з обидвох бокох Дунаю на сходзе у Керестуре оценєте як релативно добре, гварене же емисиї РТВ Войводини по руски барз слухани и патрени у руских местох у Горватскей медзитим, понеже нашо у Горватскей мало заступени у тамтейших електронских медийох (тераз лєм на „Винковацкей ТВ”, барз мало у емисиї о националних меншинох „Призма” на ГРТ), їх представителє 29.

Руснаци „як туристични бренд”

НС-Координация

И директно, алє и прейґ своїх реґионалних аґенцийох и коморох, можлїве витвориц и сотруднїцтво у обласци туризму, малей привреди, привреди и польопривреди, гварене всоботу на схадзки представительох НС и Координациї у Керестуре.

Кед ше сцеме отримац - мушиме робиц вєдно

НС-Координация

После заєднїцкей схадзки, предсидатель Националного совиту Руснацох Славко Рац гварел же у розгваркох найвекши акцент дати на тото же би ше достало европски пенєж за нашо руски проєкти, док док предсидатель Координацию рускей националней меншини у РГ Яким Ерделї оценєл же проєкти о хторих бешедоване реални и мож их витвориц.

Pages