Прилапени звити и плани роботи НС и установох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На своєй порядней схадзки, Национални совит (НС) Руснацох вчера, 7. марца, прилапел звити о роботи и финансийним дїлованю Совиту и його целох у прешлим року, тиж и плани о роботи у 207. року, як и звити о роботи з финасийним дїлованьом, та плани роботи за тот рок установох хторим є снователь лєбо соснователь.
На вчерайшей длугшей схадзки, понеже на дньовим шоре була аж 21 точка (у єдней ище 5 подточки), хтора отримана у просторийох Дому култури у Руским Керестуре присуствовали 14 з 19 членох НС, а крем за два точки – шицки одлуки принєшени єдногласно.
У прешлим року НС Руснацох розполагал з вєдно 12 милиони 982 314 динари, а у тим року приходи з уровню Републики, Покраїни и пренєшени средства плановани на 12 690 739 динари. До зменшаня за дацо вецей як 291 500 динари пришло пре зменшанє дотацийох од финансиєрох но, як на схадзки гварел предсидатель НС Руснацох Славко Рац, можлїве же по ребалансу покраїнского буджету будзе витворени дополнююци приход.
Як гварел спомнути Рац, плановане у прешлим року и витворене, насампредз у обласци образованя и култури, та на планє звекшаня и ушореня маєтку Совиту, а у тим року приоритети тиж буду на стимулованю упису дзецох до руских оддзелєньох на предшколским и основношколским уровню, на подзвигованю квалитету културних програмох, односно секцийох у КУД, алє и на ушорйованю купеного маєтку Совиту.
Вєдно зоз Заводом за защиту памятнїкох ше будзе робиц на ушореню найстаршей хижи у Руским Керестуре, у планє закончиц будовательни проєкт, други потребни процедурални роботи и обезпечиц средства за ушоренє обєкту у улїци Матици сербскей у Новим Садзе за Завод за културу войводянских Руснацох, а як поведзене на схадзки, реновированє простору у Коцуре би мало буц закончене у маю того року.
Звит о роботи, финансийни звит за прешли рок, як и план роботи прилапени єдногласно, док финансийни план з єдним гласом процив, а потим єдногласно прилапени звити о роботи Вивершного одбору НС, секретара НС, подобни акти установох хторим НС снователь – РНТ „Петро Ризнич Дядя” и НВУ „Руске слово”, а исто так дате и позивне думанє за Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР), хторому Совит соснователь з АП Войводину. За РНТ и „Руске слово” дати и согласносци на вименки статутох, а за Завод ВР согласносц на Правилнїк о орґанизациї и систематизациї роботних местох.
Звити и плани роботи за спомнути установи на вчерайшей схадзки винєсли їх руководителє – о.д. директора РНТ Таня Арва Планчак, директорка „Руского слова” Мартица Тамаш и о.д. директора Заводу за културу ВР Ивана Дудаш.
На вчерайшей схадзки потвердзени и пейц скорейши одлуки Вивершного одбору НС, хтори ше одноша на менованє директорох основних школох у Вербаше и Сримскей Митровици, менованє Управного одбору Студентского културного центру Нови Сад, на преширенє назви постояцей улїци Симеон Пищевич у Шидзе, та на думанє по конкурсу за прешлорочне софинансованє у обласци видавательней дїялносци.
Кед слово о видавательней дїялносци, член НС Руснацох Микола Шанта поинформовал Совит о планованим барз вельким зменшованю средствох за Видавательну дїялносц „Руского слова” и Руснацох, односно вообще за национални меншини з уровню Покраїни, бо зменшанє скоро 90 одсто у одношеню на прешли роки. Тот проблем ше, за тераз, пробує ришиц вєдно з видавательнима дїялносцами других националних меншинох.
Пред початком схадзки НС на уходзе до сали виложена писана информация достата од членїци НС Руснацох, народней посланїци Олени Папуґа, у хторей информує членох же нє будзе присуствовац на схадзки прето же, як медзи иншим гварела у писме – „нє жада участвовац у брудних роботох и нєнавидзеньох хто нє його предсидателя Националного совиту Славка Раца”.