У Коцуре будзе руске оддзелєнє першей класи и Дом Руснацох

Коцур

У порядней нащиви подручним канцеларийох (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, представителє НС штварток, 13. мая, нащивели Подручну канцеларию НС у Коцуре.

Дружтво Руснацох достало просториї, потребна пенєжна помоц за їх оправянє

Суботица

Дружтво Руснацох у Суботици од Городу Суботица достало други просториї на хаснованє, у улїци Милоша Обилича ч. 6 и стреду, 11. мая, у нїх отримана и схадзка Управного одбору Дружтва.

Семинар ОЕБС-у о образованю националних заєднїцох

Ечка

Мисия ОЕБС-у у Сербиї, вєдно з Министерством просвити, науки и технолоґийного розвою, Заводом за вреднованє квалитету образованя и воспитаня, Заводом за унапредзенє образованя и воспитаня и Тимом за социялне уключованє и зменшанє худобства од 25. по 27. април у Ечки  орґанизовала  семинар о образованю припаднїкох националних заєднїцох у Сербиї.

Округли стол о Националней стратеґиї Руснацох

Округли стол

У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе 26. априла, отримани Округли стол  з тему „Национална стратеґия и єй имплементация”. Сход  иницировала Роботна ґрупа при Роботним целу за науку Националного совиту (НС) Руснацох, а на Округлим столє викладали академик Юлиян Тамаш, др Яков Кишюгас и заменїца Покраїнского омбудсмана Ева Вукашинович.

Нащива Општини Бачка Тополя

Тополйа

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и координаторка Подручней канцелариї (ПК) НС у Новим Орахове Татяна Дудаш 19. априла нащивели Општину Бачка Тополя, дзе з предсидательом Општини Ґабром Кишлиндером бешедовали о актуалних проблемох у информованю по руски у тей општини, як и о финансованю ораховскей ПК НС.

Контракти о финансованю националних совитох

Контракт

Покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини-заєднїци Михаль Нїлаш 18. априла у Покраїнскей влади представительом националних совитох (НС) придал контракти о финансованю НС-ох зоз шедзиском у Войводини, за цо Покраїнска влада того року обезпечела 46 милиони 214 000 динари. 

Нащивени подручни канцелариї у Шидзе и Бикичу

Шид

Предсидатель Вивершного одбору Националного совиту (НС) Руснацох Желько Ковач и секретар НС Таня Арва Планчак 14. априла нащивели подручни канцелариї (ПК) НС у Шидзе и Бикичу.

Предложени нови члени до одборох Заводу

Електронска

На основи консултацийох зоз сосновательом, перше члени Одбору за културу, а потим и Националного совиту Руснацох гласали о предкладаню кандидатох за членох Управного одбору (УО) и Надпатраюцого одбору (НО) Заводу за културу войводянских Руснацох (ЗКВР), понеже були предложени тройо нови кандидати за УО и єдна нова кандидатка за НО Заводу.

Нащива Подручней канцелариї у Орахове

Орахово

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак всоботу, 9. априла нащивели ПК у Новим Орахове, у КУД „Петро Кузмяк”.

Централна преслава нашого швета нарок 14. януара

Централна

У Општини Шид 6. априла отримана инициялна схадзка представительох руских институцийох з представителями локалней самоуправи о орґанизациї Централней преслави националного швета Руснацох 2017. року у Бикичу, на хторей порадзене же централна манифестация означованя швета будза 14. янура.

Резултати конкурсу за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци у 2016. року

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСУ ЗА СОФИНАНСОВАНЄ МЛАДЕЖСКИХ ПРОЄКТОХ У РУСКЕЙ ЗАЄДНЇЦИ У 2016. РОКУ

1

КУД "Тарас Шевченко"

Дюрдьов

Циклус креативних роботньох

10,000.00

 

2

КУД "Тарас Шевченко"

Дюрдьов

Литературни вечар младих

15,000.00

 

3

Коцурске здруженє младих

Коцур

Нащива вербаскей Подручней канцелариї НС

Вербас

У рамикох порядних нащивох подручним канцеларийом (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох по наших местох, предсидатель Вивершного одбору (ВО) НС Желько Ковач и секретар Совиту Таня Арва Планчак 29. марца нащивели ПК у Вербаше, у КПД „Карпати”.

Почали пририхтованя за тогорочну Лєтню школу за наших школярох

Лєтня школа

У просторийох Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре 29. марца отримана перша схадзка о орґанизованю Лєтнєй школи за школярох котри маю порядну наставу на руским язику, лєбо ходза на виборну наставу руского язика, а хтора, як и влонї, будзе отримана у Словацкей, у Попрадзе, тераз од 18. по 24. юлий.

Нащива Подручней канцелариї у Сримскей Митровици

Митровица

З нащиву Подручней канцелариї у Сримскей Митровици, представителє Националного совиту (НС) Руснацох 22. марца почали тогорочни циклус нащивох подручним канцеларийом у наших местох, пре спатранє поробеного у прешлим року, як и планох и активносцох у идуцим периодзе. Нащиви би мали буц закончени до конца априла.

На другей схадзки Одбору за културу и о културних доброх значних за руску заєднїцу

Култура

Одбор за културу Националного совиту Руснацох (НС) 21. марца отримал свою другу порядну схадзку у тим зволаню, а на дньовим шоре було и приношенє Предкладаня о рухомих и нєрухомих културних доброх хтори окреме значни за руску националну меншину у Сербиї.

Pages