Заказана шеста схадзка Националного совиту

НС

У Руским Керестуре на соботу, 5. децембра, будзе отримана шеста порядна схадзка Националного совиту (НС) Руснацох у тим зволаню. Схадзка будзе на 10 г. у просторийох Дому култури.

Нащива Општини Бачка Тополя

Б. Тополя

Предсидатель Општини Бачка Тополя Ґабор Кишлиндер стреду, 2. децембра, приял координаторку Подручней канцелариї Националного совиту (ПК НС) Руснацох у Новим Орахове Татяну Дудаш и предсидателя Вивершного одбору НС Желька Ковача.

Стипендиї двоїм студентом

Число: 317-00/15
Датум: 16.11.2015.

На Конкурс за додзельованє наградох у форми стипендийох у школским 2015/2016. року сцигли 2 (два) прияви. Комисия Одбору за образованє Националного совиту рускей националней меншини, у составе Мелания Римар, Желько Ковач и Таня Арва-Планчак, 16. новембра 2015. року розпатрела прияви и утвердзела

Вивершни одбор пририхтал дньови шор за схадзку Националного совиту

ВО

У Заводзе за културу войводянских Руснацох штварток, 20. новембра, отримана 5. порядна схадзка Вивершного одбору Националного Совиту (ВО НС) Руснацох, на хторей присуствовали предсидатель ВО Желько Ковач и члени  Наташа Макаї Мудрох, Микола Шанта, Йовґен Мудри, та секретар НС Таня Арва Планчак.

Отримана схадзка Одбору за културу

Одбор за културу

Одбор за културу Националного совиту (НС) Руснацох стреду, 18. новембра, у Новим Садзе отримал першу порядну схадзку, на хторей принєшени одлуки з намиру же би ше потримало руску културу на локалним уровню, прилапени Календар репрезентативних манифестацийох Руснацох у 2016.

У Ковачици отримани преширени сход Координациї националних совитох

Зоз сходу у Ковачици

После ширшого роботного сходу представительох националних совитох (НС), односно  Координациї НС националних меншинох у Сербиї, хтори у Ковачици отримана 19. и 20. септембра, НС пoрихтани за отверанє Поглавя 23 у приступних прегваркох за уходзенє до Европскей униї (ЕУ), хторе ше одноши на людски и меншински права.

Отримана пията порядна схадзка Националного совиту Руснацох

Отримана пията схадзка НС

Порядна, пията схадзка Националного совиту (НС) у керестурским школским будинку Замок отримана всоботу, 12. септембра. Присуствовали 15 з 19 членох,  предшедовал предсидатель Совиту Славко Рац и на самим початку констатоване задзекованє члена Совиту Миколи Медєша з Коцура, з лїстини „Млади за будучносц”.

Отримана заєднїцка роботна схадзка членох одборох и представительох подручних канцеларийох

Заєднїцка схадзка

У Руским Керестуре, у Школи „Петро Кузмяк” всоботу, 29. авґуста, отримана заєднїцка роботна схадзка членох штирох одборох - за образованє, културу, информованє и службене хаснованє язика и писма и представительох подручних канцеларийох (ПК) Националного совиту (НС) Руснацох з наших местох задлужених за спомнути обласци.

Отримана Лєтня школа руского язика

Лєтня школола-Словацка

У орґанизациї Националного совиту Руснацох и його Одбору за образованє, тогорочна Лєтня школа руского язика отримана од 20. по 26. юлий у Попрадзе, у Словацкей Републики.

Отримана Електронска схадзка НС

Отримана Електронска схадзка НС

Национални совит (НС) Руснацох 9. и 10. юлия (до 12 годзин) того року отримал Електронску схадзку, на хторей предложел кандидата до Управного одбору (УО) Дому култури Руски Керестур, дал думанє о штирох кандидатох за членох УО Дому култури Руски Керестур спред локалней самоуправи (Скупштини општини Кула), а предложел и кандидата за члена Надпатраюцого одбору Дому култури Руски Керестур.

Средства за проєкти по конкурсу Роботного цела за младеж НС

На другей порядней схадзки Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох, хтора отримана пияток, 12. юния у Вербаше, розподзелєни средства за проєкти хтори сцигли на конкурс Роботного цела. До конца мая, на конкурс за софинансованє проєктох за младих сцигли 16 проєкти, з чого єден прешлїдзени Одбору за образованє, а шицким другим одобрени средства.

Роботне цело за младеж розподзелєло средства по конкурсу

Зоз схадзки Роботного цела за младеж НС у Вербаше

На своєй другей порядней схадзки, хтора пияток, 12. юния отримана у просторийох КПД „Карпати” у Вербаше, Роботне цело за младеж Националного совиту (НС) Руснацох розподзелєло средства за проєкти по конкурсу Роботного цела.

Отримани семинар за наших хореоґрафох и танєчнїкох

Учашнїки на семинаре з Миклом Мовнаром и Серґейом Тамашом

На основи Спорозуменя о медзиреґионалним сотруднїцтве медзи АП Войводину и Закарпатску обласцу України (хторе и на инициятиву Националного совиту Руснацох  подписане у октобре 2013. року), од 9. по 12. юний у просторийох Дому култури Руски Керестур отримана штиродньова фахово-едукативна роботня - семинар за наших хореоґрафох и танєчнїкох.

Предложени мотивацийни мири за уписованє дзецох до руского оддзелєня ОШ у Коцуре

Зоз схадзки Подручней канцелариї НС у Коцуре

У Коцуре, у просторийох Каритасу, вовторок, 9. юния отримана схадзка Подрученей канцелариї Националного совиту (НС) Руснацох о образованю, односно о спатраню причинох вше меншого уписованя школярох до руских оддзелєньох у коцурскей Школи, а предложени и дзепоєдни конкретни мири за пробованє ришованя того значного проблему за руску заєднїцу. 

Pages