Правилнїк о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох

На основи члена 15. став 1. точка 11. Закона о националних совитох националних меншинох ( "Службени глашнїк РС" число 72/2009), члена 16. став 1. точка 3. Статуту Националного совиту од 31.07.2010. року, Одлуки Одбору за образованє од 02.09.2011. року, Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох од 17.09.2011. року и Одлуки о вименки Правилнїка о додзельованю стимулацийох и наградох у форми стипендийох од 30.06.2012. року, Национални совит на схадзки отриманей 30.06.2012. року, принєсол
 
ПРАВИЛНЇКА О ДОДЗЕЛЬОВАНЮ СТИМУЛАЦИЙОХ И НАГРАДОХ
У ФОРМИ СТИПЕНДИЙОХ
 
 
Член 1.
 
Национални совит рускей националней меншини додзелює стимулациї школяром и награди студентом як помоц при школованю на мацеринским руским язику.
Член 2.
 
Стимулациї и награди ше додзелюю за єден школски рок як нєповратни средства.
Член 3.
 
Число стимулацийох и наградох хтори ше додзелює, як и средства хтори наменєни за школярох и студентох утвердзує Национални совит рускей националней меншини у складзе зоз финансийним планом за чечуци рок.
 
 
Право на стимулацию за упис до першей класи Ґимназиї
 
Член 4.
 
Право на стимулацию маю до дзешец (10) школяре зоз найлєпшим успихом хтори уписани до першей класи оддзелєня Ґимназиї на руским наставним язику у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк''.
 
Член 5.
 
Шицки школяре першей класи у руским оддзелєню Ґимназиї хторим место биваня звонка Руского Керестура змесценє у Доме школярох доставаю задармо.
 
 
Право на награду
 
Член 6.
 
Национални совит на основу конкурсу додзелює вкупно пейц (5) награди за єден школски рок найлєпшим студентом 3. и 4. року (у зависносци од посцигнутого успиху) Одзелєня за русинистику филозофского факултету у Новим Садзе.
 
Право на конкурованє маю студенти 3. и 4. року Одзелєня за русинистику хтори:
- державянє Републики Сербиї
- младши од 27. роки
- у предходних рокох у ученю посцигли успих 8.50 и понад.
 
Пецеро зоз найлєпшим успихом доставаю награду.
 
 
Позарядово награди
 
Член 7.
 
У складзе зоз финансийним планом за чечуци рок, Национални совит може додзелїц позарядово награди и другим школяром и студентом на основи посцигнутого успиху у ученю, резултатох на змаганьох, закладаньох у обласци култури, науки, образованя, информованя, спорту и анґажованя у обласци отримованя руского идентитета.
 
Позарядова награда додзелює ше виключно на основи одлуки Националного совиту.
 
Член 8.
 
Тот Правилнїк ступа на моц осмого дня од обявйованя на огласней табли Националного совиту.
 
 
 
 
Предсидатель Националного совиту
Славко Рац