Одлука о снованю РНТ "Петро Ризнич Дядя"

На основу члана 16. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 12. став 2. и члана 19. став 7. Закона о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ“ број 11/02), члана 3. став 1, члана 4. и члана 13. Закона о јавним службама ( „Службени гласник РС“, број: 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон 81/05 - испр. др. закона и 83/05- испр. др. закона), члана 23. став 1. и члан 26. Закона о култури ("Сл. гласник РС", број 72/2009), члана 16. став 1. тачка 6. Статута Националног савета русинске националне мањине од 31.07.2010. године, као и на основу Одлуке о оснивању народног позоришта од 27. марта 2003. године, Национални савет русинске националне мањине на седници одржаној 30.06.2012. године доноси нову

 

 

ОДЛУКУ

О ОСНИВАЊУ

РУСИНСКОГ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА „ПЕТРО РИЗНИЧ ЂАЂА“

 

 

Опште одредбе

 

Члан 1.

 

Национални савет русинске националне мањине (у даљем тексту: Оснивач) оснива Русинско народно позориште „Петро Ризнич Ђађа“ (у даљем тексту: Позориште) ради очувања, унапређења и развоја позоришног стваралаштва русинске националне мањине.

 

Члан 2.

 

Назив Позоришта је: Русинско народно позориште „Петро Ризнич Ђађа“,

Руски народни театер „Петро Ризнич Дядя».

 

Седиште Позоришта је у Руском Крстуру, Русинска 75.

 

Делатност установе

 

Члан 3.

Делатност Позоришта је:

90.01 - извођачка уметност,

90.02 - друге уметничке делатности у оквиру извођачке делатности

90.03 - уметничко стваралаштво

90.04 - рад уметничких установа

85.52 - уметничко образовање

79.90 - остале услуге резервације и делатности повезане с њима

59.20 - снимање и издавање звучних записа и музике

59.13- дистрибуција кинематографских, аудио визуелних дела и телевизијског програма

59.11- производња кинематографских дела, аудио визуелних производа и телевизијског програма

58.19 - остала издавачка делатност

58.14 - издавање часописа и периодичних издања

58.12 - издавање именика и адресара

58.11 - издавање књига

56.10 - делатности ресторана и покретних угоститељских објеката

18.20 - умножавање снимљених записа

18.13 - услуге припреме за штампу

18.12 - остало штампање

 

Члан 4.

 

Средства за рад Позоришта обезбеђују се по пројектима из буџета Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање.

 

Позориште може остваривати средства за рад и из других извора и то:

 • прихода остварених својим програмским активностима,

 • од издавања у закуп простора и опреме са којом располаже,

 • од самодоприноса,

 • од спонзорства, донаторства, легата, завештања, уступања ауторских права и сл.

Средства из става 1. и става 2. овог члана користе у складу са законом, овом Одлуком, Статутом Позоришта, програмом рада и финансијским планом Позоришта.

 

 

Права и обавезе Оснивача

 

Члан 5.

 

Права и обавезе Оснивача су да:

 • доноси акт о оснивању и престанку рада Позоришта,

 • даје сагласност на Статут Позоришта,

 • даје сагласност на акт којим се утврђује број и структура запослених,

 • даје сагласност на Програм рада Позоришта,

 • разматра и усваја годишњи финансијски извештај и друге извештаје о раду Позоришта,

 • именује и разрешава Управни и Надзорни одбор Позоришта

 • именује и разрешава директора Позоришта, на предлог Управног одбора Позоришта

 • и друга права у складу са законом и актима Оснивача.

 

Оснивач има право да директору и Управном одбору Позоришта предлаже мере ради несметаног функционисања Позоришта и обављања делатности за које је Позориште основано и да тражи подношење других извештаја који се односе на рад и пословање Позоришта, а који нису предвиђени овим актом.

 

 

Права и обавезе Позоришта

 

Члан 6.

 

Права и обавезе Позоришта према Оснивачу су:

 

 • да континуирано, благовремено и квалитетно обавља делатност из члана 3. ове Одлуке,

 • да рационално користи финансијска средства,

 • да сарађује са Оснивачем у решавању свих значајнијих питања од интереса за остваривање своје делатности,

 • да најмање једном годишње поднесе извештај о свом раду и финансијском пословању,

 • и друге обавезе у складу са законом и актима Оснивача.

 

Члан 7.

 

Позориште је дужно да достави Оснивачу најкасније до 1. новембра текуће године Програм рада за наредну годину.

 

Извештај о остваривању Програма рада и финансијском пословању подноси се Оснивачу најмање једном годишње (до краја месеца фебруара за претходну годину).

 

Позориште је дужно да Оснивачу или органу којем то повери Оснивач омогући увид у документацију и на други начин омогући праћење делатности у складу са овом Одлуком.

 

Позориште не може отуђити непокретну имовину без сагласности Оснивача.

 

 

Органи Позоришта

 

Члан 8.

 

Органи управљања у Позоришту су:

 

 1. Директор

 2. Управни одбор

 3. Надзорни одбор

 

Директор

 

Члан 9.

 

Директор руководи Позориштем.

 

Директора именује и разрешава Оснивач на предлог Управног одбора Позоришта, на период од 4 године, са могућношћу поновног именовања.

 

Услови које мора испуњавати кандидат за директора утврђују се Статутом.

 

Члан 10.

 

Директор:

 1. организује и руководи радом Позоришта;

 2. доноси акт о организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са законом и Статутом Позоришта;

 3. извршава одлуке Управног одбора Позоришта;

 4. заступа Позориште;

 5. стара се о законитости рада Позоришта;

 6. одговоран је за спровођење програма рада Позоришта;

 7. одговоран је за материјално-финансијско пословање Позоришта;

 8. врши друге послове утврђене законом и Статутом Позоришта.

 

Члан 11.

 

Оснивач може именовати вршиоца дужности директора Позоришта, без претходно спроведеног јавног конкурса, у случају када директору престане дужност пре истека мандата, односно када јавни конкурс за директора није успео.

 

Вршилац дужности директора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

 

 

Управни одбор

 

Члан 12.

 

Позориштем управља Управни одбор.

 

Управни одбор Позоришта има девет чланова, од којих је један члан директор Дома културе Руски Крстур по функцији.

 

Састав Управног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

 

Чланове Управног одбора именује и разрешава Оснивач, из реда истакнутих стручњака и познавалаца културне делатности, на период од 4 године.

 

Председника Управног одбора именује и разрешава Оснивач, из реда чланова Управног одбора, на период од 4 године.

 

Председник као и чланови Управног одбора могу бити разрешени и пре истека мандата на који су именовани, у случају када Оснивач оцени да не остварују задатке због којих су именовани, односно у другим случајевима утврђених законом.

 

Члан 13.

 

Оснивач може, до именовања председника и чланова Управног одбора Позоришта, да именује вршиоце дужности председника и чанова Управног одбора.

 

Вршилац дужности председника, односно члана Управног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

 

Члан 14.

 

У случају када председнику, односно члану Управног одбора престане дужност пре истека мандата, Оснивач именује другог председника, односно члана Управног одбора.

 

Лице из става 1. овог члана именује се на период до истека мандата Управног одбора.

 

Члан 15.

 

Управни одбор Позоришта:

 

 1. доноси Статут уз сагласност Оснивача;

 2. доноси друге опште акте Позоришта, предвиђене законом и Статутом;

 3. утврђује пословну и развојну политику;

 4. одлучује о пословању Позоришта;

 5. доноси програме рада Позоришта, на предлог директора;

 6. доноси годишњи финансијски план;

 7. усваја годишњи финансијски извештај;

 8. усваја годишњи извештај о раду и пословању;

 9. даје предлог о статусним променама, у складу са законом;

 10. расписује и спроводи конкурс за директора,

 11. даје предлог оснивачу о кандидату за директора;

 12. закључује уговор о раду са директором, на одређено време, до истека времена на које је изабран, односно до његовог разрешења, а када је за директора именовано лице које је већ запослено у истој установи културе на неодређено време, закључује анекс уговора о раду, у складу са Законом о раду;

 13. одлучује о другим питањима утврђеним законом и статутом.

 

Оснивач даје сагласност на акте из става 1. тач. 1. и 5, и усваја акте из става 1. тачке 7. и 8. овог члана.

 

Надзорни одбор

 

Члан 15.

 

Надзорни одбор три члана.

 

Чланове Надзорног одбора Позоришта именује и разрешава Оснивач, на период од 4 године.

 

Састав Надзорног одбора треба да обезбеди заступљеност од најмање 30% представника мање заступљеног пола.

 

Председника Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач, из реда чланова Надзорног одбора, на период од 4 године.

 

Чланови Надзорног одбора именују се на период од 4 године и по истеку мандата иста лица могу бити могу бити именована највише два пута.

 

Председник као и чланови Надзорног одбора могу бити разрешени и пре истека мандата на који су именовани, у случају када Оснивач оцени да не остварују задатке због којих су именовани, односно у другим случајевима утврђених законом.

 

Члан 16.

 

Оснивач може, до именовања председника и чланова Надзорног одбора Позоришта, да именује вршиоце дужности председника и чанова Надзорног одбора.

 

Вршилац дужности председника, односно члана Надзорног одбора може обављати ту функцију најдуже једну годину.

 

Члан 17.

 

У случају када председнику, односно члану Надзорног одбора престане дужност пре истека мандата, Оснивач именује другог председника, односно члана Надзорног одбора.

 

Лице из става 1. овог члана именује се на период до истека мандата Надзорног одбора.

Члан 18.

 

Надзорни одбор:

 

 1. врши надзор над пословањем Позоришта,

 2. разматра и даје мишљење Оснивачу о годишњем финансијском извештају,

 3. разматра и даје мишљење Оснивачу о годишњем извештају о раду,

 4. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

 

 

Општи акти Позоришта

 

Члан 19.

 

Позориште има Статут.

 

Статутом Позоришта се ближе уређује делатност Позоришта, унутрашња организација, органи Позоришта, њихов састав, начин именовања и надлежности, услови за именовање и разрешење директора, одговорност Позоришта за обавезе у правном промету и друга питања од значаја за рад Позоришта.

 

Статут Позоришта доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача.

 

Установа има и друге опште акте.

 

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 20.

 

Управни одбор Позоришта усагласиће Статут Позоришта са овом Одлуком у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке и доставити Оснивачу на сагласност.

Општи акти Позоришта донеће се у року од 30 дана од дана ступања на снагу Статута Установе.

До доношења аката из става 1. и 2. овог члана примењиваће се постојећи акти Позоришта, уколико нису у супротности са законом и овом Одлуком.

 

Члан 21.

 

Позориште стиче својство правног лица уписом у судски регистар.

Члан 22.

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о оснивању народног позоришта од 27. марта 2003. године.

 

Члан 23.

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Оснивача.

 

 

 

 

 

Председник Националног савета

Славко Рац