ЗВИТ О РОБОТИ НAЦИOНAЛНОГО СОВИТУ РУСНАЦОХ У 2014. РOКУ

Треце зволанє Националного совиту

У 2014. рoку Национални совит oтримaл три порядни схaдзки и єдну телефонску схадзку.
Национални совит прилапйовал, дaвaл думаня и согласносци o звитох o рoбoти, финaнсийних звитох и финaнсийних планох и планох роботи НВУ “Рускe слoвo”, Зaвoду зa културу войводянских Руснацох и Руского народного театру "Петро Ризнич Дядя".
На основи вимоги Руснацох зоз Сримскей Митровици, Национални совит принєсол одлуку о утвердзованю Театра Добрица Милутинович и Музею Сриму за установи култури од окремного значеня за очуванє, унапредзенє и розвой окремносци и националного идентитету рускей националней меншини.
Утвeрдзeни Календар репрезентативних манифестацийох Руснацох у 2014. року хтори убудoвaни дo буджeту Националного совиту и шицким прoгрaмoм, мaнифeстaцийoм и фeстивaлoм срeдствa уплaцoвaни скорей їх oтримoвaня.
У 2014. року, спрам Зaкoнa o нaциoнaлних сoвитoх, Город Нови Сад и општини Кула, Шид и Жабель уплацели Националному совиту средства за порядну роботу хтори унапрямени подручним канцеларийом у тих општинох.
Концом марца отримана схадзка представнїкох Националного совиту Руснацох и Координациї рускей националней меншини Републики Горватскей, на хторей розпатрани можлївосци применьованя подписаного Протокола о сотруднїцтве.
У септембру на основи розписаних конкурсох, Национални совит меновал Мартицу Тамаш за директорку Новинско-видавательней установи Руске слово и Ивану Дудаш за директорку Руского народного театру Петро Ризнич Дядя.
У цеку рока отримани вецей схадзки зоз представнїками Прешовского самоуправного краю на хторих утвердзени текст медзиреґионалного спорозуменя, на хторих участвовал и предсидатель Националного совиту.
За школски 2014/2015. рок Национални совит опредзелєл стимулациї за упис до першей класи основней школи до оддзелєня на руским язику школяром у Коцуре, дзешец порядни и два позарядово стимулациї за упис до першей класи Ґимназиї на руским язику. Нажаль, у тим школским року у Дюрдьове нє уписане оддзелєнє першей класи на руским язику.
Прейґ Одбору за образованє обезпечени безплатни учебнїки за предшколски дзеци у Керестуре, Коцуре и Дюрдьове, учебнїки за першу класу основней школи за виучованє руского язика, як и учебнїки за виронауку. За школярох Ґимназиї зоз України виплацени потребни такси за пребуванє у нашей жеми. Орґанизоване стретнуце предшколских дзецох, Лєтна школа руского язика за школярох висших класох и финансийно потримане Стретнуце руских школох.
Прейґ Вивершного орґану и одборох Националного совиту давани думаня у поступкох менованя директорох школох и школских одборох, думаня о ранґ лїстинох за змесцованє до штредньошколских и студентских домох, думаня о пременки назвох улїчком, дати предкладаня за награди Заводу за културу Войводини.
 

Штварте зволанє Националного совиту
 

У октобру отримани виберанки за шицки национални совити, а 17. новембра конституоване штварте зволанє Националного совиту Руснацох. По конєц рока отримани ище три схадзки на хторих вибрани предсидатель, Вивершни одбор и  други одбори и роботни цела, прилапени Статут и Дїловнїк о роботи.
Ище 2013. року на основи достатого парнїчного поступку процив Еви Баран, Националному совиту прейґ явного предаваня додзелєна ½ квартеля у Новим Садзе чий власнїк була Баранова. Пре прилїв позарядових средствох на рахунок Националного совиту, у децембру 2014. року прилапени и ребаланс Финансийного плану з хторим на основи судского ришеня виплацени совласнїки другей половки квартеля. З тим Национални совит постал власнїк цалого квартеля, а длуство Еви Барановей спрам Националного совиту ше зменшало на 959.371,30 динари плус камата од 01.06.2010. року и судски трошки.
Концом новембра у Прешове подписане Спорозуменє о сотруднїцтве медзи АП Войводину и Прешовским самоуправним крайом. На подписованю присуствовали предсидателє нашого и словацкого Националного совиту.
Предсидатель и члени Националного совиту и того року участвовали у роботи Координациї националних совитох на уровню держави, як и на уровню Покраїни Войводини, на рижних трибинох, округлих столох, конференцийох и других сходох значних за национални меншини.

Предсидатель Националного совиту Руснацох
Славко Рац