Дїловнїк о роботи Одбору за информованє

На основу члана 40 став 1 тачка 6 Статута Националног савета русинске националне  мањине, Радно тело за спорт је на седници одржаној 05.02.2015. године  донело
ПОСЛОВНИК  О  РАДУ  РАДНОГ ТЕЛА ЗА СПОРТ

1.

Овим Пословником уређује се надлежност, организација и начин рада Радног тела за спорт и друга питања у вези надлежности Радног тела која су утврђена Законом и Статутом Националног савета.

2.

Радно тело за спорт има председника и 4 члана.
Председника Радног тела, у случају његове одсутности или спречености, замењује члан Радног тела којег одреди председник Радног тела.

3.

Радно тело за спорт:
1. припрема годишњи план и програм рада, финансијски план и финансијски извештај Радног тела и доставља Извршном одбору;
2. може предлагати доношење одлука Националном савету и Извршном одбору из делокруга свог рада;
3. одлучује о питањима које му Национални савет и Извршни одбор повери;
4. организује, суфинансира и спроводи одржавање Спортских игара Јаша Баков;
5. прати стање у области Спортских игара, саставља извештаје и предлаже мере и активности за њихово побољшање;
6. доноси Пословник о раду;
7. обавља друге послове које му повери Национални савет и Извршни одбор.

5.

Право и дужност члана Радног тела је да присуствује седници. За случај спречености, чланови су дужни да благовремено обавесте председника Радног тела.
Право и дужност члана Радног тела је да буде обавештен о свим питањима која су од значаја за обављање функције члана Радног тела, па у том смислу има право да затражи да му се благовремено достави сав информативни материјал и документација о питањима која су на дневном реду седнице, као и о другим питањима из надлежности Радног тела.

6.

Конститутивну  седницу  заказује  председник  Радног тела,  а  у  случају  његове  спречености члан Радног тела којег одреди председник Радног тела, најкасније у року од 60 дана од дана избора Радног тела.

7.

Радно тело ради на седницама, које могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице сазива председник Радног тела, а у случају његове спречености члан Радног тела којег одреди председник Радног тела. Седнице се сазивају по потреби, а најмање једном у три месеца.
Ванредне седнице сазива председник Радног тела, а у случају његове одсутности члан Радног тела којег одреди председник Радног тела и то када је потребно донети одлуку о питањима која су хитна.
Ванредна седница се заказује и када одлуку о томе донесе Национални савет или Извршни одбор, или када то захтева председник Националног савета.

8.

Материјал за седницу Радног тела припрема секретар Националног савета са  стручном  службом и са председником  Радног тела.
Позив и материјал за седницу се достављају члановима Радног тела три до пет дана  пре одржавања седнице електронским путем, осим ако се ради о ванредној седници, где се позивање врши телефонским путем, а материјал доставља на самој седници.
Изузетно, ако се за тим укаже потреба, Радно телo може одржати и електронску или телефонску седницу.

9.

На седнице Радног тела могу се позвати председник Националног савета, председник Извршног одбора, те лица за која председник Радног тела оцени да је потребно да буду присутни (представници медија, стручна лица итд.).
Седници Радног тела присуствује и секретар Националног савета и представници стручне службе које он одреди.
Уколико позвана лица или поједини чланови Радног тела ометају рад Радног тела, председник Радног тела има обавезу да их удаљи са седнице.

10.

Радно тело може пуноважно радити када је на седници присутна већина од укупног  броја чланова.
Седницом Радног тела руководи председник Радног тела.
Председник Радног тела отвара седницу, констатује да ли има кворум за  одржавање исте, те предлаже Дневни  ред.

11.

Председник Радног тела даје реч члановима одбора по редоследу по којем су се пријавили за дискусију. Дискусија не може бити дужа од пет минута, а сваки члан Радног тела по једној тачки Дневног реда може се пријавити за дискусију највише два  пута.
Сваки члан Радног тела има право на реплику у трајању од три минута.
Председник Радног тела може одузети реч члану који се не придржава Дневног реда и прекорачи време дискусије или реплике.

12.

Одлуке Радног тела се доносе већином присутних чланова .
Гласање на седници се врши јавно, подизањем руку.
Радно тело може донети одлуку да се о појединим питањима гласа тајно. У том случају, за поступак гласања се примењују одредбе  Пословника  о  раду  Националног  савета, којима је регулисан поступак тајног гласања.
На телефонској и електронској седници председник Радног тела формулише одлуку, а чланови се путем телефона, SMS поруке или електронске поште изјашњавају „за“, „против“ или „уздржан“.
Ако је већина чланова гласала „за“, одлука је донета.
Приликом изјашњавања путем SMS поруке или електронске поште, чланови Радног тела своје изјашњавање шаљу председнику и свим члановима Радног тела.

13.

Седница Радног тела траје док се не исцрпи Дневни ред.
Председник Радног тела може одложити седницу у случају недостатка кворума, или у случају непредвиђених околности (природне непогоде, сметње у саобраћају и слично).
Председник Радног тела одређује време за када се одлаже седница.

14.

Председник Радног тела може прекинути седницу услед ометања исте, недостатка кворума, ради одмора чланова Радног тела, преобимног Дневног реда и слично.
Председник Радног тела одређује време наставка прекинуте седнице.

15.

Стручна служба Националног савета води записник на седници Радног тела и сачињава се тонски снимак седнице, који се у електронском облику чува у архиви Националног савета.
Записник садржи основне податке о седници - имена присутних чланова,  дневни ред, кратак садржај уводних излагања за сваку тачку дневног реда и текст одлуке или закључка који је донет на седници.
Записник са седнице се доставља члановима Радног тела уз позив за наредну седницу, те се исти усваја на наредној седници.
О току телефонске и електронске седнице се води записник.
Записник садржи основне податке о седници - време одржавања, имена доступних чланова,  дневни ред, изјашњавање сваког доступног члана и текст одлуке или закључка који је донет на седници.
Записник са телефонске и електронске седнице се усваја на првој следећој редовној седници Радног тела.

16.

О примени овог Пословника стараће се, и за његову примену су одговорни председник Радног тела и секретар Националног савета.

17.

Питања која се односе на начин рада Радног тела, а која нису уређена овим Пословником, могу се уредити са одлуком или закључком Радног тела.

18.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

 

Председник Радног тела
Звонко Салаг