Дїловнїк о роботи Одбору за културу

На основу члана 40 став 1 тачка 6 Статута Националног савета русинске националне  мањине, Одбор за културу је на седници одржаној 09. фебруара 2015. године  донео
ПОСЛОВНИК  О  РАДУ  ОДБОРА ЗА КУЛТУРУ

1.

Овим Пословником уређује се надлежност, организација и начин рада Одбора за културу и друга питања у вези надлежности Одбора која су утврђена Законом и Статутом Националног савета.

2.

Одбор за културу има председника и 13 чланова.
Председника Одбора, у случају његове одсутности или спречености, замењује члан Одбора којег одреди председник Одбора.

3.

Одбор може да образује пододборе ради разматрања одређених питања из своје надлежности.
Предлог за образовање пододбора могу поднети чланови одбора, Извршни одбор и Национални савет.
Чланови пододбора могу бити стручњаци из области за коју се пододбор образује.
Председник и чланови пододбора се бирају већином гласова чланова Одбора.
Изузетно, пододбор може бити образован и одлуком Националног савета и у том случају Национални савет бира председника и чланове пододбора.
Права, обавезе, надлежности и начин рада пододбора уређује се Пословником о раду пододбора.

4.

Одбор за културу:

 1. припрема годишњи план и програм рада, финансијски план и финансијски извештај Одбора и доставља Извршном одбору;
 2. може предлагати доношење одлука Националном савету и Извршном одбору из делокруга свог рада;
 3. даје мишљење Националном савету и Извршном одбору у поступцима именовања органа управљања и давања мишљења приликом именовања органа управљања у установама културе за које је утврђено да су од посебног значаја за русинску националну мањину;
 4. даје предлоге Националном савету и Извршном одбору у поступку утврђивања установа и манифестација у области културе од посебног значаја за очување, унапређење и развој посебности и националног идентитета русинске националне мањине, у складу са законским прописима;
 5. предлаже Националном савету утврђивање покретних и непокретних културних добара од посебног значаја за русинску националну мањину;
 6. даје мишљење Националном савету у поступцима израде просторних и урбанистичких планова и обустављања њиховог извршења у јединицама локалне самоуправе, ако сматра да се тиме угрожавају културна добра од посебног значаја за русинску националну мањину;
 7. предлаже Националном савету покретање поступка пред надлежним органима за утврђивање статуса законом заштићених покретних и непокретних културних добара од значаја за националну мањину и предлаже предузимање мера за њихову заштиту, санацију и реконструкцију;
 8. даје мишљење Националном савету у поступку оснивања и укидања библиотека или организационих јединица библиотека који имају фонд књига на русинском језику;
 9. предлаже Националном савету и Извршном органу давање предлога за расподелу средтава која се додељују путем јавног конкурса у области културе националних заједница из буџета Републике, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе;
 10. предлаже Националном савету кандидата за заједничку листу кандидата за избор Националног савета за културу и предлаже представника русинске националне мањине у Националном савету за културу који, без права одлучивања, учествује у у његовом раду када се разматрају питања од значаја за културу русинске националне мањине;
 11. даје мишљење Националном савету у другим поступцима у области културе утврђених законом;
 12. одлучује о питањима које му Национални савет и Извршни одбор повери;
 13. иницира расправу о појединим питањима из области културе;
 14. прати стање у области културе, саставља извештаје и предлаже мере за побољшање спровођења закона и других прописа из области културе;
 15. доноси Пословник о раду;
 16. обавља друге послове које му повери Национални савет и Извршни одбор.

5.

Право и дужност члана Одбора је да присуствује седници. За случај спречености, чланови су дужни да благовремено обавесте председника Одбора.
Право и дужност члана Одбора је да буде обавештен о свим питањима која су од значаја за обављање функције члана Одбора, па у том смислу има право да затражи да му се благовремено достави сав информативни материјал и документација о питањима која су на дневном реду седнице, као и о другим питањима из надлежности Одбора.

6.

Конститутивну  седницу  заказује  председник  Одбора,  а  у  случају  његове  спречености члан Одбора којег одреди председник Одбора, најкасније у року од 60 дана од дана избора Одбора.

7.

Одбор ради на седницама, које могу бити редовне и ванредне.
Редовне седнице сазива председник Одбора, а у случају његове спречености члан Одбора којег одреди председник Одбора. Седнице се сазивају по потреби, а најмање једном у три месеца.
Ванредне седнице сазива председник Одбора, а у случају његове одсутности члан Одбора којег одреди председник Одбора и то када је потребно донети одлуку о питањима која су хитна.
Ванредна седница се заказује и када одлуку о томе донесе Национални савет или Извршни одбор, или када то захтева председник Националног савета.

8.

Материјал за седницу Одбора припрема секретар Националног савета са  стручном  службом и са председником  Одбора.
Позив и материјал за седницу се достављају члановима Одбора три до пет дана  пре одржавања седнице електронским путем, осим ако се ради о ванредној седници, где се позивање врши телефонским путем, а материјал доставља на самој седници.

Изузетно, ако се за тим укаже потреба, Одбор може одржати и електронску или телефонску седницу.

9.

На седнице Одбора могу се позвати председник Националног савета, председник Извршног одбора, те лица за која председник Одбора оцени да је потребно да буду присутни (представници медија, стручна лица итд.).
Седници Одбора присуствује и секретар Националног савета и представници стручне службе које он одреди.
Уколико позвана лица или поједини чланови Одбора ометају рад Одбора, председник Одбора има обавезу да их удаљи са седнице.

10.

Одбор може пуноважно радити када је на седници присутна већина од укупног  броја чланова.
Седницом Одбoра руководи председник Одбора.
Председник Одбора отвара седницу, констатује да ли има кворум за  одржавање исте, те предлаже Дневни  ред.

11.

Председник Одбора даје реч члановима одбора по редоследу по којем су се пријавили за дискусију. Дискусија не може бити дужа од пет минута, а сваки члан Одбора по једној тачки Дневног реда може се пријавити за дискусију највише два  пута.
Сваки члан Одбора има право на реплику у трајању од три минута.
Председник Одбора може одузети реч члану који се не придржава Дневног реда и прекорачи време дискусије или реплике.

12.

Одлуке Одбора се доносе већином присутних чланова .
Гласање на седници се врши јавно, подизањем руку.
Одбор може донети одлуку да се о појединим питањима гласа тајно. У том случају, за поступак гласања се примењују одредбе  Пословника  о  раду  Националног  савета, којима је регулисан поступак тајног гласања.
На телефонској и електронској седници председник Одбора формулише одлуку, а чланови се путем телефона, SMS поруке или електронске поште изјашњавају „за“, „против“ или „уздржан“.
Ако је већина чланова гласала „за“, одлука је донета.
Приликом изјашњавања путем SMS поруке или електронске поште, чланови Одбора своје изјашњавање шаљу председнику и свим члановима Одбора.
Приликом изјашњавања путем телефона, у Националном савету се сачињава аудио снимак телефонских разговора са свим члановима Одбора.

13.

Седница Одбора траје док се не исцрпи Дневни ред.
Председник Одбора може одложити седницу у случају недостатка кворума, или у случају непредвиђених околности (природне непогоде, сметње у саобраћају и слично).
Председник Одбора одређује време за када се одлаже седница.

14.

Председник Одбора може прекинути седницу услед ометања исте, недостатка кворума, ради одмора чланова Одбора, преобимног Дневног реда и слично.
Председник Одбора одређује време наставка прекинуте седнице.

15.

Стручна служба Националног савета води записник на седници Одбора и сачињава се тонски снимак седнице, који се у електронском облику чува у архиви Националног савета.
Записник садржи основне податке о седници - имена присутних чланова,  дневни ред, кратак садржај уводних излагања за сваку тачку дневног реда и текст одлуке или закључка који је донет на седници.
Записник са седнице се доставља члановима Одбора уз позив за наредну седницу, те се исти усваја на наредној седници.
О току телефонске и електронске седнице се води записник.
Записник садржи основне податке о седници - време одржавања, имена доступних чланова,  дневни ред, изјашњавање сваког доступног члана и текст одлуке или закључка који је донет на седници.
Записник са телефонске и електронске седнице се усваја на првој следећој редовној седници Одбора.

16.

О примени овог Пословника стараће се, и за његову примену су одговорни председник Одбора и секретар Националног савета.

17.

Питања која се односе на начин рада Одбора, а која нису уређена овим Пословником, могу се уредити са одлуком или закључком Одбора.

18.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

Председник Одбора
Габријела Сајанковић