Дїловнїк о роботи

На основи члена 8. Статута, Национални совит рускей националней меншини, на схадзки хтора отримана 06.12.2014. року, принєсол


ДЇЛОВНЇК О РОБОТИ

НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ РУСКЕЙ НАЦИОНАЛНЕЙ МЕНШИНИ


I ОБЩИ ОДРЕДБИ

Член 1.

Зоз тим дїловнїком ше ушорює орґанизацию и способ роботи Националного совиту рускей националней меншини (у дальшим тексту: Национални совит) и витворйованє правох и длужносцох членох Националного совиту.

Кед же Национални совит ма одлучиц о питаню за хторе поступок нє предвидзени з тим дїловнїком, Национални совит предходно одлучи о способе одлучованя о тим питаню.

Член 2.

Право и длужносц члена Националного совиту присуствовац на схадзки. Кед нє можу присц, члени длужни на час дац знац предсидательови.

Право и длужносц члена Националного совиту буц обвисцени о шицких питаньох хтори значни за окончованє функциї члена Националного совиту, та у тим смислу ма право вимагац же би ше му на час доручело шицок информативни материял и документацию о питаньох хтори на дньовим шоре схадзки, як и о других питаньох зоз компетенциї Националного совиту.

Член 3.

Национални совит представя предсидатель Националного совиту.

Кед є одсутни або нє може присц, предсидателя заменює заменїк предсидателя або подпредсидатель хторого овласци предсидатель Националного совиту.

II РОБОТА НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ

Член 4.

Робота Националного совиту явна.

Явносц роботи ше обезпечує зоз:

-  доручованьом поволанки и материялу за схадзку прейґ средствох явного информованя;

-  оможлївйованьом присуства на схадзкох представительом средствох явного информованя и другим заинтересованим особом, у складзе зоз тим дїловнїком;

-  обявйованьом Статуту, одлукох и других актох на интернет- презентациї Националного совиту.

Член 5.

Национални совит роби на схадзкох.

Схадзки Националного совиту явни, кед же Национални совит нє одлучи иншак.

Схадзки ше отримує по потреби, а найменєй раз у шейсцох мешацох.

Конститутивна схадзка

Член 6.

Конститутивну схадзку зволує министер у чиїм дїлокругу робота людских и меншинских правох, так же би була отримана у чаше 20 дньох од утвердзованя конєчних резултатох виберанкох за национални совити националних меншинох.

Член 7.

Зоз роботу на конститутивней схадзки руководзи роботне предсидательство.

Роботне предсидательство творя предшедуюци (найстарши член) хтори водзи схадзку, и двоме члени хтори му помагаю (наймладши члени).

За отримованє конститутивней схадзки потребне присуство векшини членох Националного совиту.

Член 8.

Конституованє Националного совиту ше запровадзує на основи увереня о виборе за члена Националного совиту и ришеня о додзельованю мандатох членох Националного совиту.

После читаня менох, презвискох и места биваня членох Националного совиту хторим додзелєни мандати, предшедуюци роботного предсидательства констатує же мандати потвердзени.

Национални совит конституовани зоз потвердзованьом мандатох.

Член 9.

О роботи конститутивней схадзки ше водзи записнїк. Предшедуюци одредзує хтори спомедзи двох членох цо помагаю будзе водзиц записнїк.

Записнїк зоз конститутивней схадзки хтори подписали присутни члени Националного совиту ше доручує министерству у чиїм дїлокругу роботи людских и меншинских правох, у чаше 48 годзинох од законченя схадзки.

Схадзки

Член 10.

Порядну схадзку зволує и водзи предсидатель Националного совиту спрам указаней потреби.

Позарядову схадзку зволує предсидатель або особа хтора го заменює, и то на обгрунтоване писане предкладанє найменєй єдней трецини членох Совиту.

Член 11.

Схадзку ше заказує електронски, и то найменєй пейц днї пред єй отримованьом. У случаю наглосци, схадзку мож заказац и на телефон и у кратшим чаше. О наглосци одлучує предсидатель або особа хтора овласцена за заказованє спрам того дїловнїка.

Винїмково, кед ше за тото укаже потреба, Национални совит може отримац и електронску або телефонску схадзку.

Дньови шор електронскей або телефонскей схадзки напредок утвердзує предсидатель Националного совиту. О таким утвердзеним дньовим шоре ше нє гласа и нє мож го меняц.

На телефонскей схадзки нє мож приношиц одлуки зоз члена 13. пасус 1. Статуту Националного совиту.

Предсидатель Националного совиту длужен на шлїдуюцей порядней схадзки обгрунтовац причини отримованя телефонскей або електронскей схадзки.

Член 12.

За отримованє схадзки Националного совиту потребне присуство векшини вкупного числа членох Националного совиту.

Член 13.

Схадзку Националного совиту отвера предсидатель кед утвердзи присуство векшини членох. Кед ше утвердзи же нє присутне достаточне число членох, предсидатель одложи схадзку и утвердзи нови термин отримованя схадзки.

Член 14.

Предсидатель отвера схадзку и предклада прилапйованє дньового шору.

Пред преходзеньом на дньови шор, прилапює ше записнїк зоз предходней схадзки Националного совиту.

Дополнєнє дньового шору можу предложиц присутни члени на схадзки пред прилапйованьом дньового шору, з обгрунтованьом предкладаня. О предкладаню дополнєня одлучую присутни члени зоз гласаньом.

Член 15.

О питаню хторе на дньовим шоре, уводне викладанє дава предсидатель або овласцена особа. О питаню хторе ше розпатра водзи ше розправу, после чийого законченя предсидатель або овласцена особа хтора дала уводне викладанє, предклада приношенє одлуки або заключеня.

Член 16.

О каждей точки прилапеного дньового шору отвера ше розправу. О шлїдуюцей точки дньового шору мож розправяц аж после гласаня о предходней точки дньового шору.

Кажди член Националного совиту ма право участвовац у розправи.

Шор участвованя у розправи ше утвердзує на основи шора поднєшених приявох за розправу.

Викладанє члена Националного совиту, на основи прияви за розправу, нє може тирвац длужей як три минути.

Член Националного совиту може лєм два раз участвовац у розправи о єдней точки дньового шору.

Член 17.

Кед утвердзи же вецей нєт приявених за участвованє у розправи о одредзеней точки дньового шору, предшедуюци заключує розправу и преходзи ше на одлучованє.

Кед ше закончи розправу о шицких точкох дньового шору и одлучованє о нїх, предшедуюци заключує схадзку Националного совиту.

Член 18.

Предшедуюци може одредзиц павзу у роботи схадзки же би ше окончело потребни консултациї або обезпечело думанє.

Предшедуюци обвисци членох Националного совиту о предлужованю схадзки.

Член 19.

Члени Националного совиту длужни почитовац угляд и достоїнство Националного совиту и особносци членох.

Нїхто на схадзки нє може бешедовац скорей як пита и достанє слово од предшедуюцого.

Бешеднїк може бешедовац лєм о питаню хторе на дньовим шоре.

Нїхто нє може преривац бешеднїка анї го опоминац, окрем предшедуюцого, у случайох яки предвидзени зоз тим дїловнїком.

Под час бешеди члена Националного совиту у розправи нє допущене доруцовац, односно завадзац бешеднїкови на иншаки способ, як и кажди други поступок хтори загрожує шлєбоду бешеди. Нє дошлєбодзене хасновац увредлїви вирази, анї виношиц факти и оцени хтори ше одноша на особни живот других особох.

Член 20.

Кед ше член Националного совиту у своїм викладаню на схадзки увредлїво виражи о другому членови, наведзе його мено и презвиско або функцию, односно погришно потолкує його викладанє, член на кого ше викаладанє одноши ма право на реплику.

Одлуку о случаю зоз пасуса 1. того члена приноши предшедуюци.

Реплика нє може тирвац длужей як два минути.

Член 21.

О отримованю порядку на схадзки ше стара предшедуюци.

Пре потупенє роботи на схадзки, предшедуюци може членови Националного совиту вирекнуц миру одбераня слова, кед вон завадза роботи на схадзки, на основи члена 15. того дїловнїка.

Член хторому вирекнута мира одбераня слова длужен претаргнуц свойо викладанє.

Мира одбераня слова ше нє одноши на право члена на реплику у дальшим цеку схадзки.

Миру одбераня слова ше применює за схадзку на хторей є вирекнута.

У случаю повтореного инциденту або чежшого потупйованя порядку, члени Националного совиту можу принєсц одлуку о оддальованю особи хтора потупює порядок. Одлуку о оддальованю ше приноши зоз гласаньом и вона принєшена кед за ню гласа векшина присутних членох на схадзки Совиту.

Член 22.

О роботи на схадзки Националного совиту ше водзи записнїк и тонски ше знїма схадзку, а тот материял ше у електронскей форми обявює на сайту Националого свиту и чува у архиви Националного совиту.

Записнїк облапя основни податки о схадзки – мена присутних членох, дньови шор, кратки змист уводних викладаньох за кажду точку дньового шору и текст одкуки або заключеня хторе принєшене на схадзки.

Записнїк водзи технїчни секретар або друга особа хтору за тото задлужи предшедуюци.

Прилапени записнїк подписує предшедуюци и записнїчар.

Член 23.

Национални совит приноши одлуки зоз векшину гласох присутних.

Одлуки о прилапйованю и вименкох Статуту, о прилапйованю програми роботи, о финансийним планє, о виборе и розришеню орґанох, як и шицки декларациї и резолуциї, приноши ше з векшину вкупного числа членох Совиту.

З одлуку ше ушорює одношеня у рамикох правох и длужносцох Националного совиту яки утвердзени зоз Статутом и Законом, одлучує о виборе и розришеню и утвердзує нукашню орґанизацию и одношеня у Националним совиту.

З декларацию ше виражує обще становиско Националного совиту о одредзених питаньох хтори значни и маю интерес за руску националну заєднїцу або о питаньох цо маю ширшу значносц.

З резолуцию ше указує на стан и проблеми у одредзеней обласци хтори маю общи интерес и предклада мири яки треба подняц.

Гласанє може буц явне и тайне.

Явне гласанє

Член 24.

Национални совит одлучує з явним гласаньом: з дзвиганьом руки або з преволованьом.

Кед ше гласа з дзвиганьом руки, члени ше перше вияшнюю – хто за предкладанє, потим – хто процив предкладаня, и на концу – хто ше стримує од гласаня.

Кед ше гласа з преволованьом, предшедуюци преволує членох по азбучним шоре презвискох, а кажди преволани член гутори слово „за“, „процив“ або „стримани“. Кед ше гласа з преволованьом у поступку вибору у хторим предложени двоме або вецей кандидати, члени хтори гласаю гуторя полне мено и презвиско кандидата за хторого гласаю.

Предшедуюци одредзи хто будзе записовац вияву члена або його одсутносц, коло його мена и презвиска на списку.

Трима ше же одлука принєшена кед за ню гласала векшина, односно векшина вкупного числа членох Националного совиту у случайох яки утвердзени зоз Законом, Статутом або зоз тим дїловнїком.

Тайне гласанє

Член 25.

Предкладанє же би ше о питаньох з компетенциї Националного совиту гласало тайно може поднєсц предшедуюци або член Националного совиту.

О предкладаню зоз пасуса 1. того члена одлучує ше з явним гласаньом зоз дзвиганьом руки. Предкладанє прилапене кед ше за ньго вияшнї векшина присутних членох Националного совиту.

Член 26.

У Комисиї за запровадзованє тайного гласаня ше находза тройо члени хторих ше вибера з явним гласаньом на схадзки, после приношеня одлуки о тайним гласаню.

Комисия прави окремну евиденцию членох Националного совиту и гласацки лїстки. Кед бере гласацки лїсток, член Националного совиту ше подписує у окремней евиденциї.

Гласа ше так же ше заокужи шорне число опрез предкладаня за хторе член гласа.

Членови Националного совиту муши буц обезпечена тайносц гласаня.

Гласацки лїстки ше уруцує до гласацкей шкатули.

Гласанє закончене кед шицки присутни члени гласали, або кед прешол час яки одредзени за гласанє.

Член 27.

По законченим гласаню Комисия приступа ґу утвердзованю резултатох гласаня.

Комисия чита нєпохасновани лїстки, потим утвердзує число членох хтори гласали з увидом до евиденциї членох Националного совиту и констатованьом числа подписох у евиденциї.

Комисия отвера гласацку шкатулу и винїма гласацки лїстки. Потим ше роздвоює важаци и нєважаци гласацки лїстки, чия сума муши одвитовац числу членох хтори гласали.

Важаци лїстки ше роздвоює спрам предкладаньох за хтори члени Националного совиту гласали.

Комисия з читаньом гласох утвердзує кельо гласи хторе предкладанє достало. Вигласане гевто предкладанє хторе достало найвекше число гласох, односно абсолутну векшину у случайох яки утвердзени зоз Законом, Статутом або тим дїловнїком.

Поступок и резултати гласаня муша буц констатовани у записнїку зоз схадзки на хторей тайне гласанє запровадзене. Ґу записнїку ше обовязно приклада и евиденцию членох Националного совиту зоз члена 22. пасус 2. того дїловнїка.

Комисия подноши Националному совиту звит о поступку и резултатох гласаня.

Гласанє на телефонскей и електронскей схадзки

Член 28.

На телефонскей и електронскей схадзки предсидатель Националного совиту формулує одлуку, а члени ше на телефон, з СМС порученьом або по електронскей пошти вияшнюю „за“, „процив“ або „стримани“.

Кед векшина членох гласала „за“, одлука принєшена.

Кед ше вияшнюю з СМС порученьом або по електронскей пошти, члени Националного совиту свойо вияшньованє посилаю Националному совиту и шицким членом Националного совиту.

Кед ше вияшнюю на телефон, направи ше авдио-знїмок телефонских розгваркох зоз шицкима членами Националного совиту.

Член 29.

О цеку телефонскей и електронскей схадзки ше водзи записнїк.

У записнїку треба же би були основни податки о схадзки – час отримованя, мена доступних членох, дньови шор, вияшньованє каждого доступного члена и текст одлуки або заключеня хторе принєшене на схадзки.

Записнїк зоз телефонскей и електронскей схадзки ше прилапює на першей шлїдуюцей порядней схадзки Националного совиту.

III ЯВНОСЦ РОБОТИ НАЦИОНАЛНОГО СОВИТУ

Член 30.

О обезпечованю явносци роботи Националного совиту ше стара предсидатель

Явносц роботи Националного совиту ше обезпечує з обвисцованьом средствох явного информованя о чаше и месце отримованя схадзкох и з оможлївйованьом им упознац ше з материялами за схадзку и присуствовац на схадзкох, як и прейґ конференцийох за пресу.

Одлуки хтори принєшени на схадзки Националного совиту ше обяви на интернет-презентациї Националного совиту.

Член 31.

На схадзкох Националного совиту можу присуствовац и заинтересовани гражданє и представителє орґанизацийох у таким чишлє хторе нє будзе завадзац нормалней роботи Националного совиту.

Свою намиру присуствовац на схадзки Националного совиту заинтересовани приявя секретарови найпознєйше два днї пред отримованьом схадзки. Кед ше за присуство на схадзки прияви векше число заинтересованих од технїчних можлївосцох, секретар одредзи хтори особи буду присуствовац, водзаци рахунку о шоре поднєшених приявох.

IV ПРИМЕНЬОВАНЄ ДЇЛОВНЇКА

Член 32.

О применьованю того дїловнїка ше буду старац предсидатель и секретар Националного совиту, и вони одвичательни за його применьованє.

Член 33.

Питаня хтори ше одноша на способ роботи Националного совиту, а хтори нє утвердзени зоз тим дїловнїком, мож ушориц з одлуку або заключеньом Националного совиту.

Член 34.

Тот дїловнїк ступа на моц осми дзень по обявйованю на сайту Националного совиту рускей националней меншини.

 

Национални совит рускей националней меншини
Славко Рац, предсидатель